Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna strategia rozwoju 2014-2020

dodano: 2015-12-31 08:00

Dokumenty aktualne od 24 grudnia 2020

Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

Plan komunikacji 2021 - otwórz

 Plan działania - otwórz

Plan szkoleń - otwórz

Kryteria - przedsiębiorczość

Kryteria - granty

Kryteria -  duże projekty

Dokumenty po aktualizacji 26.02.2020

Lokalna Strategia Rozwoju KOLD - otwórz

Załączniki

Plan działania - otwórz

Cele i wskaźniki - otwórz

Procedury aktualizacji LSR - otwórz

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD - otwórz

Budżet - otwórz

Plan komunikacji - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019 - otwórz

Harmonogram planowanych  naborów wniosków - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020 - otwórz

 

 

Dokumenty po aktualizacji 01.07.2019r.

Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

Załączniki 

Plan działania - otwórz

Cele i wskaźniki - otwórz

Procedury aktualizacji LSR - otwórz

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD - otwórz

Budżet - otwórz

Plan komunikacji - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019 - otwórz

Harmonogram planowanych  naborów wniosków - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2020 - otwórz

 

Dokumanty po aktualizacji 22.10.2018

Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz

Załączniki 

Plan działania - otwórz

Cele i wskaźniki - otwórz

Procedury aktualizacji LSR - otwórz

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD - otwórz

Budżet - otwórz

Plan komunikacji - otwórz

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji 2019 - otwórz

 

Dokumenty po aktualizacji 14.11.2017

Lokalna Strategia Rozwoju -( 14 wrzesnia 2017) otwórz 

Załączniki:

Procedury zmiany loklanych kryteriów wyboru LGD

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu - tabela

Plan działania

Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze

Plan komunikacji

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2017

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2018

Cele i wskaźniki

Lista członków LGD

Regulamin organu decyzyjnego

Harmonogram naborów

Kryteria - przedsiębiorczość

Kryteria - granty

Kryteria -  duże projekty

Procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

wraz z opisem rozliczania grantów , monitorowania i kontroli

Regulamin pracy Biura - podział obowiązków i stanowisk

Plan szkoleń dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura

 

Kryteria przedsiębiorczość - otwórz

Opis kryteriów - otwórz 

Harmonogram - otwórz

 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju -( 12 październik 2016) pobierz

Zestawienie rzczowo finansowe cz. 1 - pobierz

Zestawienie rzeczowo finansowe cz. 2 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe - VII-XII 2017 - pobierz

Zestawienie rzeczowo finansowe za okres 01.01-31.12.2018 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe  za okres 01.01 - 31.12. 2019 - pobierz

Zestawienie rzeczowo - finansowe za okres 01.01 - 31.12.2020 - pobierz

Załączniki:

Umowa ramowa

Ankieta monitorująca

 

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Przedsiębiorczość

Granty

Duże projekty