Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program rozwoju obszarów wiejskich

dodano: 2012-02-25 09:38

Rozporządzenia dotyczące programu PROW 2014 - 2020

 - rozporzadzenie z 24 września 2015 ( dotyczące wsparcia)

 - rozporządzenie z 3 listopda 2015 ( dotyczące zaliczek)