Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

dodano: 2020-02-10 12:57

Lokalna Grupa Działania KOLD 64-310 Lwówek, ul. Rynek 33/1  Tel/fax 061-44-24-160; e-mail biuro@kold.pl; www.kold.pl

 
 
Zmiany w LSR 
W związku z możliwością otrzymania dodatkowych środków finansowych na Wdrażanie LSR, Lokalna Grupa Działania KOLD ogłasza Konsultację w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
Proponuje się:
1. W przedsięwzięciach:
a. P1-1 - zwiekszyć liczbę wskaźników o 1
b. P2-1 – zwiększyć kwotę o 60 000,00zł oraz liczbę wskaźników o 2
c. P3-1 – zwiększyć kwotę o 500 000,00zł oraz liczbę wskaźników o 5 
d. P7-1 – zwiększyć kwotę o 380 000,00zł oraz liczbę wskaźników o 5
2. Ze względu na wystarczającą realizację projektów grantowych, zrezygnować z operacji własnych 
Uwagi dot. proponowanych zmian prosimy kierować do biura LGD KOLD do 25 lutego 2020