Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd KOLD obradował

dodano: 2020-10-20 08:22

Na posiedzeniu Zarządu LGD KOLD zapoznano się z przelicznikiem dostępnych środków finansowych w Euro. Zarząd zatwierdził zmiany w LSR i skierował zmianę do Urzędu Marszałkowskiego. Po akceptacji , chcemy ogłosić nabory wniosków  jeszcze w 2020r.  Zarząd dokonał analizy finansowej do końca marca 2021r i przyjął, że LGD będzie miało płynność finansowa.  W przygotowaniu do nowego okresu programowania, Zarząd przyjął koncepcję organizowania spotkań informacyjnych dla sołtysów i organizacji pozarządowych działających na wsiach. Spotkania planowane będą po zmniejszeniu się zagrożenia Covidem -19 na naszym terenie.