Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie Rady, Zarządu, pracowników biura

dodano: 2020-03-02 09:25

Szkolenie członków Rady, Zarządu i pracowników biura przeprowadzono w styczniu w sali wiejskiej w Łęczycach . Tematami były Analiza wskaźników i realizacja LSR. Podczas szkolenia odbyły się także warsztaty refleksyjne nad realizacją LSR. Rada przygotowuje się do kolejnego naboru wniosków z dodatkowych środków.