Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników LGD KOLD

dodano: 2021-01-28 09:32

Przed naborami wniosków odbyło się szkolenie organów Lokalnej Grupy Działania KOLD, tym razem online.  
Głównymi tematami była analiza wykonania wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przypomnienie interpretacji kryteriów oceny wniosków.  Zebrani zapoznali się także z kluczowymi kierunkami dla Leadera w przyszłym okresie programowania.