Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu

dodano: 2021-02-01 19:39

Z pandemią w tle

Głównym tematem posiedzenia Zarządu Lokalnej Grupy Działania KOLD z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej był nowy konkurs na prowadzenie spotkań i zajęć warsztatowych dla wsi i miasteczek obszaru KOLD. Tematyka konkurs adresowana jest do uczniów klas IV-VIII oraz szkół średnich w swoich środowiskach zamieszkania w czasie i po pandemii. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe we współpracy z sołectwami i szkołami. Zarząd przeznaczył na konkurs 21 tys zł. Szczegółowy regulamin dostępny będzie od 2 lutego 2021r na stronie internetowej www.kold.pl oraz stronach internetowych gmin.                                           Informacje pod nr tel 614424160 lub e-mail : biuro@kold.pl

Zapraszamy.