Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady oceniającej LGD KOLD

dodano: 2021-03-30 08:40

Posiedzenie Rady oceniającej ds Leadera LGD KOLD
Po elektronicznej ocenie indywidualnej wniosków z naboru Leader, Rada odbyła posiedzenie on line  wspólnie z przedstawicielami Zarządu, podczas którego omawiano dokonane oceny wniosków przez członków Rady co do  wspólnego wyboru wniosków do dofinansowania. Rada spotka się teraz na dużej sali celem podjęcia Uchwał o wyborze projektów.