Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podejmowanie działalności gospodarczej

dodano: 2021-01-08 19:53

Aktualne dokumenty w zakładce Wnioski 2014-2020.

Przypominamy:

co należy dołączyć do wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej.

1. Decyzję o nadaniu numeru identyfikacyjnego (wniosek o jego nadanie składamy we właściwym Oddziale Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

2. Dokument tożsamości

3. Jeśli w dokumencie tożsamości nie ma adnotacji o zameldowaniu: - zaświadczenie z właściwego urzędu o zamieszkaniu lub - dowody zapłaty np. za media wystawione na wnioskodawcę Pamiętajmy, żeby uzasadnić zamieszkanie przynajmniej od pół roku (kryteria oceny)

4. Zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub z KRUS o niepodleganiu tamże ubezpieczeniu społecznemu

5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, gdzie będzie prowadzona działalność Lub Oświadczenie właściciela o zgodzie na prowadzenie działalności na jego terenie (np. osoba prywatna, spółdzielnia mieszkaniowa itp.)

6. Zaświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis ( jeśli dotyczy)

7. Oferty w liczbie 3 do każdego przedmiotu planowanego zakupu

Pamiętaj:

1. Musisz być osobą pełnoletnią, obywatelem Unii Europejskiej, mieszkańcem obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD

2. W ostatnich 3 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziłeś działalności gospodarczej

3. Biznesplan sporządzasz zakładając dotację w wysokości 100 tys zł i składasz go na płycie CD lub DVD

4. Z uwagi na Covid, nie musisz uzyskać 30% przychodu po roku

5. Nie można korzystać z numeru identyfikacyjnego współmałżonka

6. Nie zapomnij we wniosku podać dane adresowe oraz numer kontaktowy telefonu lub e-mail

7. Podpisz wniosek i załączniki własnoręcznym czytelnym podpisem wszędzie tam, gdzie jest to wymagane

8. Dokumenty za zgodność z oryginałem potwierdzać może jedynie LGD KOLD, notariusz lub wystawca danego diokumentu

9. Wniosek składamy w 2 egzemplarzach zarówno w wersji papierowej ( w segregatorach) jak i elektronicznej ( płyty CD lub DVD) w terminie ogłoszonego naboru

10. Wniosek składamy w biurze LGD KOLD – Lwówek, Rynek 33/1