Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs "Opowiedz..."

dodano: 2020-11-26 10:44

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania KOLD ogłasza Lokalny Konkurs "Opowiedz..." dla wszystkich tegorocznych grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie".


Lokalna Grupa Działania KOLD  jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującą program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności ogłasza lokalny konkurs „Opowiedz…” 2020 skierowany do Grantobiorców XI edycji Programu „Działaj Lokalnie”.

Konkurs ma na celu zachęcenie Grantobiorców tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych DZIAŁAŃ i PROMOWANIA inicjatyw wspieranych w ramach realizowanych przedsięwzięć, a przez to ich wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie DOBRA WSPÓLNEGO !

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu u promowaniu najlepszych przykładów twórczego przekazywania powstałych rezultatów oraz pozytywnych zmian, które zaszły w społecznościach w wyniku realizacji projektów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego.

Prace mogą być zgłaszane do jednej z czterech kategorii: „Człowiek”, „Miejsce”, „Motyw”, „Filmowy Produkt Projektu” i  będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić m. in. osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami, pod kątem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności, przejrzystości i oryginalności, komunikatywności oraz estetyki.

  • Kategoria: człowiek − w tej kategorii powinny znaleźć się prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych Regulamin Konkursu „Opowiedz…”w ramach programu „Działaj Lokalnie” 2 osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Prace mogą opowiadać o lokalnych liderach, ale też o uczestnikach projektu.
  •  Kategoria: miejsce − kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście – efekt. Warto, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą również odnosić się do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.
  • Kategoria: motyw − kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.
  • d. Kategoria: filmowy produkt projektu – kategoria ta została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.
  1. Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form: a. reportaż filmowy, nie dłuższy niż 2,5 minuty b. krótki film, nie dłuższy niż 2,5 minuty.
  2. Prace dłuższe niż 2,5 minuty nie będą oceniane w Konkursie na etapie ogólnopolskim.

 

Zgłoszenia do Konkursu prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@kold.pl   do dnia 20.12.2020 do godziny 14.00

1. Regulamin konkursu opowiedz - otwórz

2. Karta zgłoszeniowa - otwórz