Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działaj Lokalnie KOLD

dodano: 2021-04-15 09:32

Szkolenie informacyjne z programu Działaj Lokalnie - Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Akademię  Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania KOLD przeprowadzono on line z udziałem kilkanaście organizacji pozarządowych z terenu KOLD. Przedstawione zostały:  założenia i program DL oraz wniosek do aplikowania o środki finansowe. W ramach konkursu przyjmowane będą wnioski od 19 kwietnia do 18 maja 2021r.